×
Konsultacje społeczne
projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)
Kryteria wyszukiwania:

Zasięg odziaływania:

Rodzaj działania:

Priorytet realizacji:

Przejdź do
Zobacz wszystkie karty działań
Przejdź do wykazu działań
Numer działania
1
Opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie.
Rodzaj działania: Edukacja
Zasięg działania: krajowe
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na opracowaniu wytycznych dla rolników w zakresie racjonalnego wykorzystania wody w rolnictwie. W opracowanych dobrych praktykach powinny znaleźć się wskazania w zakresie: - oszczędnego gospodarowania wodą w gospodarstwach rolnych i na gruntach rolnych - ograniczanie parowania w procesie uprawy, stosowanie sprawniejszych urządzeń wodociągowych i systemów przesyłu wody wykorzystywanej do nawodnień. ; - rozwiązań związanych z ponownym wykorzystaniem wody (water reuse) w rolnictwie; - efektywnego zarządzania zapotrzebowaniem na wodę na poziomie gospodarstw rolnych i rybackich; - planowania nawodnień w tym określenia zasad harmonogramowania rozpoczęcia koniecznych nawodnień; - określeniem zasad dla stworzenia sprawnego i wiarygodnego systemu monitoringu bieżących potrzeb nawodnień i poboru wód; zasad harmonogramowania, - zabiegów agrotechnicznych wpływających na zwiększenie zawartości próchnicy w glebie i poprawy retencji wody w glebie; - dostosowania rodzaju upraw do warunków środowiskowych (glebowych, wodnych i klimatycznych), w tym stosowania odmian odpornych na niedobory wody glebowej; - działań zwiększających retencję wód na gruntach rolnych, poprzez ograniczenie spływu powierzchniowego, zatrzymywanie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych np. nasadzeń śródpolnych, - tworzenia usług ekosystemowych na terenach użytkowanych rolniczo. Elementem niezbędnym do prawidłowego wdrożenia działania jest także promocja opracowanych dobrych praktyk w środowisku rolniczym.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie retencji wód i ograniczenia zużycia wody w rolnictwie. Opracowanie wytycznych, opartych na wynikach właściwie działającego monitoringu suszy, pozwoli na precyzyjne określenie okresu, w którym konieczne jest prowadzenie nawodnień. Ponadto promowanie działań przedstawionych w dobrych praktykach, w związku ze zmniejszeniem wielkości poboru wód, przyczyni się do oszczędności w wydatkach rolników. Stosowanie zasad ujętych w zbiorze dobrych praktyk przyczyni się do obniżania skutków suszy rolniczej.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MRiRW
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
jednostki podległe MRiRW
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
3
Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych.
Rodzaj działania: Retencja
Zasięg działania: regionalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na wdrożeniu zarówno metod technicznych jak i nietechnicznych spowalniających odpływ z terenów rolniczych, polegających na: - spowolnieniu lub zatrzymaniu na obszarach użytkowanych rolniczo spływu wód powierzchniowych z małych zlewni przez dobrane zabiegi agrotechniczne (zmiana retencji wody glebowej), tj. zabiegi agrotechniczne poprawiające strukturę gleby i zmniejszające parowanie, a także ograniczające erozję wodną np. poprzez stosowanie odpowiedniego nawożenia roślin oraz stosowanie bezorkowego systemu uprawy, jak również utrzymanie całorocznej pokrywy roślinnej, trwałe zadarnienie lub zalesienia terenów o nachyleniu powyżej 20%, a na stokach mniej nachylonych prowadzenie zabiegów uprawnych w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku; - tworzeniu usług ekosystemowych na terenach użytkowanych rolniczo, głównie przez tworzenie zadrzewień śródpolnych poprawiających retencyjność wodną gleb oraz zachowanie, tworzenie lub odtworzenie śródpolnych oczek wodnych i mokradeł, a także przez utrzymywanie lub odtwarzanie zadarnionych skarp oraz pasów ochronnych o charakterze zakrzewień lub zadrzewień śródpolnych. - zwiększaniu mikroretencji, polegającej m. in. na budowie oczek wodnych, małych stawów, których zadaniem będzie odbiór i magazynowanie wody z dachów budynków oraz utwardzonych nawierzchni w obrębie gospodarstw rolnych. Szczegółowe metody retencji wody na terenach rolniczych wynikać będą m.in. z opracowanych dobrych praktyk w zakresie racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie. Dobór działań będzie zależny od istniejących warunków w danym gospodarstwie rolnym.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania przyczyni się do wzrostu retencji wody glebowej, wydłużenia czasu retencji czyli ograniczenia i spowolnienia odpływu wód ze spływu powierzchniowego do rzek, a tym samym spowoduje wzrost odporności danego terenu na ryzyko suszy rolniczej. Zwiększy to bezpośrednio dostępność wody glebowej dla upraw ograniczając tym samym potrzeby w zakresie nawodnień.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MRiRW; MGMiŻŚ; MŚ; NFOŚiGW
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
rolnicy
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
4
Optymalizacja zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę rolniczą oraz zawierania umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków suszy rolniczej.
Rodzaj działania: Formalne
Zasięg działania: krajowe
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na usprawnieniu systemu ubezpieczeń dotowanych, poprzez: a) Utworzenie jednolitej bazy danych dotyczącej suszy rolniczej, w której znają się informację z IUNG-PIB, ARiMR, IMGW-PIB i innych podmiotów; b) Udostępnienie bazy dla zakładów ubezpieczeń i rolników w celu kalkulacji składek (dla zakładów) oraz oceny wiarygodności monitoringu (dla rolników); c) Zgromadzenie danych dotyczących rzeczywistych plonów na polach w odniesieniu do poszczególnych upraw i działek; d) Polepszenie i ujednolicenie metod szacowania suszy rolniczej przez zakłady ubezpieczeń (metoda może w dalszym kroku zostać wykorzystana m.in. przez gminne komisje szacujące straty).W ramach zniesienia asymetrii informacji, dane te byłyby dostępne również dla rolników i stowarzyszeń rolniczych.
Spodziewany rezultat działania
Dostarczanie historycznych informacji o zjawisku suszy rolniczej pozwoli na przygotowanie przez zakłady ubezpieczeń lub /i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwotowania stawek składek w zakresie ubezpieczenia. Jednocześnie narzędzia służące do kształtowania bieżących informacji o zjawisku suszy rolniczej oraz jej przebiegu i skutkach w odniesieniu do plonów jest niezbędne do decyzji dla zakładów ubezpieczeń o faktycznym zaangażowaniu w ubezpieczalność suszy. Dostępność danych z utworzonej bazy danych powinna zwiększyć liczbę rolników objętych ubezpieczeniami na wypadek suszy.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MRiRW; MF; IUNiG-PIB; ARiMR
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
zakłady ubezpieczeń; MRiRW
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
5
Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych.
Rodzaj działania: Zmiana korzystania
Zasięg działania: lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na powtórnym wykorzystaniu wód z systemów drenarskich pochodzących z nawożenia i podlewania upraw, w szczególności upraw tunelowych, szklarniowych, gdzie nawożenie prowadzone jest systemem przelewowym. Realizacja działania wymaga budowy nieprzepuszczalnych zbiorników umożliwiających retencjonowanie wód drenarskich z możliwością wykorzystana ich do nawożenia użytków rolnych. Szczegółowe wytyczne dotyczące rozwiązań technicznych powinny wynikać z opracowanych dobrych praktyk w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie.
Spodziewany rezultat działania
Działanie to przyczyni się do ograniczenia zużycia wody oraz strat w nawożeniu przy podlewaniu i nawożeniu upraw tunelowych, szklarniowych itp. Wykorzystanie wód drenarskich w okresach deficytów opadów przyczyni się do ograniczenia strat związanych z wystąpieniem suszy rolniczej.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MRiRW; ARiMR; MGMiŻŚ; MŚ
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
rolnicy, użytkownicy
Priorytet realizacji działania:
średni
Numer działania
22
Budowa nowych ujęć wód podziemnych na cele poboru wody do spożycia przez ludzi
Rodzaj działania: Budowa
Zasięg działania: lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie to ma na celu tworzenie alternatywnych ujęć na cele poboru wody do spożycia dla ludzi, wykorzystując do tego celu wody podziemne. Umożliwi to ochronę zasobów wód powierzchniowych w sytuacji wystąpienia suszy hydrologicznej. Działanie to powinno bazować na analizach możliwości wykorzystania wód podziemnych do tego celu jak również całościowego podejścia do zapewnienia ciągłości dostaw wody.
Spodziewany rezultat działania
Działanie ograniczy skutki suszy hydrologicznej dla sektora komunalnego. Dodatkowe ujęcia podziemne w przypadku braku niedoborów wód powierzchniowych zapewnią ciągłość dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
JST/przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
JST/przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
6
Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych.
Rodzaj działania: Budowa
Zasięg działania: lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na budowie nowych urządzeń melioracji wodnych nawadniająco-odwadniających lub przebudowie istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na nawadniająco-odwadniające. Działanie ma na celu zwiększenie retencji wody w glebie na użytkach rolnych z wykorzystaniem urządzeń melioracji wodnych, w okresach suszy atmosferycznej lub suszy rolniczej. Melioracje wodne mają umożliwić bieżące kształtowanie retencji wody glebowej w okresie wystąpienia suszy rolniczej.
Spodziewany rezultat działania
Spodziewane rezultaty realizacji działania to przede wszystkim zwiększenie retencji wody glebowej w okresach suszy rolniczej na terenach rolnych i trwałych użytkach zielonych co przełoży się na poprawę zdolności produkcyjnej gleby. Eliminacja przesuszania gruntów w czasie deficytów opadowych związana działaniem melioracji wyłącznie odwadniającej przyczyni się do ograniczenia strat w plonach.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MRiRW; ARiMR PGW WP
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
właściciele urządzeń melioracyjnych
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
7
Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na obszarach bilansowych o ograniczonych zasobach dyspozycyjnych.
Rodzaj działania: Formalne
Zasięg działania: regionalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie obejmuje przeprowadzenie przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków lub wód. Celem weryfikacji jest dostosowanie wielkości poborów i zrzutów do poziomu faktycznych potrzeb użytkowników wód, dostępności zasobów wraz z uwzględnieniem priorytetów w korzystaniu z wód. Przegląd pozwoleń wodnoprawnych to działanie na rzecz racjonalizacji korzystania z zasobów wodnych. Działanie powinno być prowadzone w ramach cyklicznych przeglądów pozwoleń lub dodatkowych przeglądów w związku z zagrożeniem celów środowiskowych.
Spodziewany rezultat działania
Rezultatem działania będzie ograniczenie nadmiernego rozdysponowania zasobów wodnych, dostosowanie zapisów pozwoleń do możliwości ich realizacji oraz uwzględnienie priorytetów w korzystaniu z wód. Działanie umożliwi doprecyzowanie wielkości użytkowania wód oraz urealnienie wyników bilansów wodnogospodarczych.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
PGW WP
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
PGW WP
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
8
Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych.
Rodzaj działania: Formalne
Zasięg działania: lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na przeprowadzeniu weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych (w tym w zbiornikach suchych) z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia skutków suszy. Przeprowadzenie weryfikacji daje podstawę do zmiany funkcjonowania obiektu w tym jego przebudowy w kontekście zwiększania zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych i podziemnych, bez istotnego pogorszenia efektów innych zadań pełnionych przez te obiekty. Weryfikację należy przeprowadzić w momencie wydawania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód lub na wniosek właściciela lub administratora zbiornika.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania pozwoli na przekształcenie funkcji części zbiorników, tak by mogły przeciwdziałać skutkom suszy, a tym samym pośrednio przyczyniać się do zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych i wzrostu odporności terenów przyległych na skutki suszy.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
PGW WP
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
administrator/właściciel obiektu
Priorytet realizacji działania:
średni
Numer działania
10
Czasowe ograniczenie korzystania z wód.
Rodzaj działania: Formalne
Zasięg działania: lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na wprowadzeniu, zgodnie z wcześniej opracowaną procedurą, ograniczeń w korzystaniu z wód w związku z wystąpieniem suszy. W wyniku wprowadzenia ograniczeń, część użytkowników zmuszona byłaby do zmiany sposobu korzystania z wód, w szczególności w zakresie poboru wody. Każdorazowo grupa użytkowników objętych działaniem musi być indywidualnie ustalana w zależności od obszaru objętego działaniem oraz przyjętych priorytetów w korzystaniu z wód.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania przyczyni się do zapewnienia ciągłości dostaw wody na cel zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i dla priorytetowych użytkowników wód.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
Wojewodowie
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
użytkownicy wód
Priorytet realizacji działania:
średni
Numer działania
11
Przesunięcie terminu realizacji prac utrzymaniowych na ciekach, z uwagi na wystąpienie suszy hydrologicznej, ujętych w planach utrzymania wód.
Rodzaj działania: Formalne
Zasięg działania: lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na opracowaniu i wdrożeniu zasad weryfikacji i optymalizacji harmonogramów prac utrzymaniowych związanych z bieżącą konserwacją cieków m.in. wykaszania roślinności z dna i brzegów oraz usuwania roślin pływających i korzeniących się w dnie; oraz wprowadzeniu tych zasad w sytuacji obniżenia poziomu wód w ciekach do stanu wody wskazującego na występowanie suszy hydrologicznej. Harmonogram i zasady powinny zostać wdrożone do aktualizacji planów utrzymania wód.
Spodziewany rezultat działania
Zaniechanie realizacji prac utrzymaniowych w okresach niskich stanów wód spowodowanych wystąpieniem zjawiska suszy hydrologicznej przyczyni się do ograniczenia odpływu wód ze zlewni danego cieku. Występowanie roślinności w korycie wydłuża okres występowania wody w ciekach tymczasowych lub czasowo wysychających. Przesunięcie terminu wycinki roślinności w korycie cieku wpłynie pozytywnie na funkcje hydrologiczne cieku w okresie występowania suszy, w tym zapewnia wydłużenie czasu retencji korytowej oraz spowolnienie odpływu rzecznego. Ograniczy także oddziaływanie suszy na ekosystemy wodne i od wód zależne.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
PGW WP
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
PGW WP
Priorytet realizacji działania:
średni
Numer działania
12
Opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu suszy wraz z określeniem założeń administracyjnych i prawnych dla jego funkcjonowania.
Rodzaj działania: Formalne
Zasięg działania: krajowe
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie ma na celu opracowanie zasad oraz struktury administracyjnej dla potrzeb realizacji efektywnego systemu monitoringu suszy - z uwzględnieniem zakresów i operacyjności państwowego monitoringu meteorologicznego, hydrologicznego oraz hydrogeologicznego. Ponadto obejmuje zapewnienie danych do celów efektywnego ograniczania ryzyka suszy wraz z prognozą deficytów opadu i zmian ilości zasobów wód płynących i podziemnych. Zintegrowany system monitoringu suszy musi obejmować monitorowanie suszy w pełnym zakresie jej typów (atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczna, hydrogeologiczna). Celem działania jest usprawnienie działających systemów monitorowania suszy oraz ich wzajemne zintegrowanie oraz włączenie do systemu zarządzania kryzysowego, jak również z systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami.
Spodziewany rezultat działania
System monitoringu suszy będzie dostarczał na bieżąco informacji o monitorowanym zjawisku suszy w szczególności w zakresie suszy rolniczej i hydrologicznej oraz hydrogeologicznej. Umożliwi to poprzez lokalne systemy informacyjne i zarządcze, wdrażanie adekwatnych działań o charakterze bieżącym i przyczyni się pośrednio do ograniczania skutków suszy we wszystkich sektorach gospodarki.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MGMiŻŚ; RCB; MSWiA
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
PGW WP; MGMiŻŚ; IMGW; PIG IUNG; RCB; JST
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
13
Opracowanie zasad finansowania działań przeciwdziałających skutkom suszy w programach operacyjnych.
Rodzaj działania: Formalne
Zasięg działania: krajowe
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie to ma na celu uwzględnienie w programach operacyjnych mechanizmów dofinasowania działań związanych z przeciwdziałaniem, ograniczaniem i łagodzeniem skutków suszy. W ramach działania w programach operacyjnych powinny zostać uwzględnione takie zapisy, które w powiązaniu z zapisami planu przeciwdziałania skutkom suszy priorytetyzowałyby realizację działań m. in. zakres retencji, budowy ujęć wód, budowy i przebudowy systemów melioracji nawadniajaco-odwadniajacych, edukacji w zakresie suszy, wdrażania dobrych praktyk rolniczych, efektywnego wykorzystania zasobów wodnych, w tym gospodarki w obiegu zamkniętym i ponownego wykorzystywania wody, na terenach zagrożonych suszą.
Spodziewany rezultat działania
Możliwość realizacji działań ograniczających skutki suszy, w znacznej mierze związana jest z możliwością uzyskania finansowania. Uwzględnienie w programach operacyjnych działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy przełoży się na zwiększenie liczby realizowanych działań. Priorytetyzacja realizacji działań w powiązaniu z zapisami ppss, przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia odporności danego terenu na skutki suszy, poprzez realizację działań inwestycyjnych lub pośrednio poprzez zwiększenie świadomości społecznej w zakresie suszy. Integracja zapisów programów operacyjnych i ppss przyczyni się także do racjonalnego wykorzystania środków.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MIiR
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
MIiR; marszałkowie województw
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
14
Opracowanie i wdrożenie zmiany do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie definicji suszy, przyczyn jej występowania, skutków oraz sposobów identyfikowania i zapobiegania.
Rodzaj działania: Edukacja/Formalne
Zasięg działania: krajowe
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na wprowadzeniu tematyki suszy do podstawy programowej kształcenia ogólnego szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, z uwagi na fakt, iż kreowanie odpowiednich postaw jest niezwykle ważne by móc efektywnie wdrażać działania przeciwdziałające skutkom suszy,. Działanie będzie możliwe do wdrożenia w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych w przypadku zbieżności jego celów z profilem kształcenia. Celem realizacji działania jest przede wszystkim rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat suszy, w tym: promowanie rozwoju kultury oszczędzania wody ze szczególnym uwzględnieniem zasad użytkowania wód w czasie suszy, sposobów zagospodarowania wód opadowych, rodzajów urządzeń retencjonujących wodę. Działanie ma także szczególne znaczenie w kontekście społecznego zrozumienia dla planowanych do realizacji, niezbędnych dla przeciwdziałania skutkom suszy, inwestycji hydrotechnicznych kluczowych w skali regionów i kraju. Przyczyni się do ochrony zasobów wodnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa narodowego w zakresie zagrożenia suszą. Działanie jest zgodne z obowiązującymi zapisami dokumentów planistycznych zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim (m.in. Plan ochrony zasobów wodnych, Polityka w dziedzinie niedoboru wody i susz).
Spodziewany rezultat działania
Budowanie świadomości społeczeństwa w temacie zjawiska suszy na etapie szkolnym jest działaniem niezwykle istotnym z punktu widzenia wspierania realizacji działań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy w przyszłości.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MGMiŻŚ; MEN
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
MEN
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
15
Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego o przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, obszarach gospodarczych, społecznych i środowiskowych wrażliwych na suszę oraz przeciwdziałaniu jej skutkom.
Rodzaj działania: Edukacja/Formalne
Zasięg działania: krajowe
Pobierz w PDF
Opis działania
Budowanie świadomości społeczeństwa w temacie zjawiska suszy jest istotnym działaniem z punktu widzenia efektywności realizacji pozostałych działań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Działanie to obejmuje programy edukacyjne i kampanie edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych, w podziale na wiek, miejsce zamieszkania oraz różne potrzeby użytkowników wód. W ramach programu edukacyjnego należy opracować szereg zadań i aktywności skierowanych do różnych grup społecznych, uwzględniając najbardziej adekwatne kanały komunikacji.
Spodziewany rezultat działania
Społeczeństwo świadome problemu oraz jego genezy przychylniej będzie reagowało na rekomendowane działania z zakresu dobrych praktyk. Ze względu na specyfikę zjawiska suszy często jest ona nie dostrzegalna przez grupy społecznie niezwiązane bezpośrednio z tematem ochrony środowiska, gospodarki wodnej, leśnictwa czy też rolnictwa. Faktem jest natomiast, że susza jako zjawisko ekstremalne dotyka każdą z grup społecznych, nawet tych które nie są bezpośrednio związane z jej skutkami.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MGMiŻŚ, PGW WP
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
PGW WP; JST
Priorytet realizacji działania:
średni
Numer działania
16
Analiza możliwości zwiększenia sztucznej retencji.
Rodzaj działania: Formalne
Zasięg działania: krajowe
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie obejmuje opracowanie dokumentów analitycznych określających potrzeby i możliwości kształtowania zasobów wodnych dla poszczególnych zlewni wód w obszarach dorzeczy w celu przeciwdziałania skutkom suszy poprzez zmniejszenie odpływu wód powierzchniowych tj. zastosowanie sztucznej retencji. Działanie powinno uwzględniać planowane zadania inwestycyjne w obecnym cyklu planistycznym.
Spodziewany rezultat działania
Opracowanie dokumentów analitycznych dotyczących możliwości zwiększenia sztucznej retencji przyczyni się do wskazania obszarów na których należy realizować przedsięwzięcia z zakresu budowy i przebudowy sztucznych zbiorników oraz obiektów z nimi związanych.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MGMiŻŚ
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
PGW WP
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
17
Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych przez zwiększanie sztucznej retencji.
Rodzaj działania: Budowa/ Retencja
Zasięg działania: regionalne/lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Celem działania jest budowa obiektów, a tym samym umożliwienie kontroli obiegu wody za pomocą sztucznych zbiorników wodnych (małych i dużych) lub ziemnych stawów. Działanie powinno dotyczyć wyłącznie obszarów, na których nie jest możliwe zastosowanie działań korzystniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska. Działanie obejmuje realizację inwestycji (głównie budowę urządzeń wodnych i obiektów hydrotechnicznych) zawartych w aktualnie obowiązujących dokumentach planistycznych tj. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzkiem powodziowym. Źródłem działań mogą być również inwestycje, które uzyskały ocenę wodnoprawną i spełniają cel przeciwdziałania skutkom suszy.
Spodziewany rezultat działania
Działanie to przyczyni się do zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych możliwych do wykorzystania w warunkach wystąpienia suszy, a tym samym zwiększy odporność terenów przyległych na ryzyko suszy. Ponadto, realizacja działań w szczególności obiektów małej retencji spowoduje wzrost bioróżnorodności.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
PGW WP; JST
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
PGW WP; JST
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
18
Zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych
Rodzaj działania: Retencja
Zasięg działania: krajowe/regionalne/ lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie obejmuje zarówno opracowanie analizy potrzeb i możliwości zwiększania retencji na gruntach leśnych oraz przyjęcie do realizacji wskazanych w analizie możliwych rozwiązań służących zwiększeniu retencji. Rozwiązania te realizują następujące cele: - spowolnienie lub zatrzymywanie odpływu wód na gruntach leśnych w obrębie małych zlewni, tj. stosowania technicznych rozwiązań w zakresie realizacji budowy i przebudowy urządzeń wodnych, takich jak urządzenia piętrzące, zastawki, progi, jazy, groble - utrzymanie cieków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - jednoczesne zachowanie krajobrazu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego, -renaturalizacja cieków, odtwarzanie obszarów wodno-błotnych. Istotność tego działania pokazują z powodzeniem zakończone i bardzo dobrze ocenione projekty realizowane przez LP tj. - Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych, - Przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich związanej ze spływem wód opadowych. Utrzymanie potoków górskich i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie, oraz jest kontynuowane w projektach: - Kompleksowy Projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich, -Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania z zakresu retencji leśnej poprzez spowolnienie odpływu wód ze zlewni oraz zwiększenie retencji wód, wpłynie korzystnie na wzrost odporności ekosystemów leśnych na wystąpienie skutków suszy. Ponadto, realizacja niniejszego działania pośrednio przyczyni się do wzrostu bioróżnorodności ekosystemów leśnych.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
PGL LP
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
PGL LP, użytkownicy gruntów leśnych
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
19
Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych.
Rodzaj działania: Retencja
Zasięg działania: lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie to polega na zintegrowanym zarządzaniu wodami opadowymi (deszczowymi i roztopowymi) w oparciu o techniki zagospodarowania opadu w miejscu jego wystąpienia. Celem jest zatrzymywanie wód opadowych w miejscu ich powstania oraz wykorzystanie ich w okresach suszy atmosferycznej a także obniżenie podatności terenów zurbanizowanych na zjawisko suszy. Działanie to obejmuje analizy możliwości zagospodarowania wód opadowych na terenach miejskich, możliwość zwiększenia udziału powierzchni przepuszczalnych na terenach zurbanizowanych i uwzględnienie odpowiednich zapisów lub zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Działanie to dotyczy także realizacji zadań inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji wód opadowych w przestrzeni miejskiej. W przypadku miast, dla których opracowano Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu lub Strategię adaptacji do zmian klimatu działanie obejmuje realizację postanowień opracowanych dokumentów w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia odporności terenu na ryzyko suszy poprzez zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnych i powierzchni o przepuszczalnej nawierzchni w miastach a tym samym zwiększenia retencji wód deszczowych w miejscu ich powstania. Tego typu działania oprócz łagodzenia skutków suszy przyczynią się również do przeciwdziałają występowaniu podtopień i powodzi miejskich. i adaptacji do zmian klimatu.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
JST
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
JST
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
20
Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji.
Rodzaj działania: Budowa/Retencja
Zasięg działania: regionalne/lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Celem działania jest realizacja inwestycji z zakresu budowy i przebudowy urządzeń wodnych jak również działań nietechnicznych umożliwiających zwiększenie retencji naturalnej oraz przedsięwzięć zmierzających do zmian korzystania z zasobów wodnych dla poprawy funkcjonowania ekosystemów od wód zależnych.Działanie obejmuje zarówno przedsięwzięcia techniczne w obrębie koryta cieku i związanych z nim obiektów oraz zabiegi renaturyzacyjne, renaturalizacyjne w celu przywrócenia funkcji obszarów bagiennych, podmokłych i torfowisk.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania spowoduje odtworzenie naturalnych zdolności retencyjnych koryt rzecznych, obszarów podmokłych, bagien i torfowisk (zapewnienie zwiększenia retencji naturalnej). Przywrócenie ekosystemom tej zdolności wpłynie na spowolnienie odpływu wód ze zlewni, zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych oraz wzrost odporności terenów na wystąpienie skutków suszy. Ponadto, działania te przyczynią się do zwiększenia retencji krajobrazowej z jednoczesnym zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego, a zatem również będzie zmniejszać ryzyko wystąpienia powodzi.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MGMiŻŚ; PGW WP, użytkownicy wód
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
MGMiŻŚ PGW WP, użytkownicy wód
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
21
Uwzględnienie tematyki suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej w ramach planów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli
Rodzaj działania: Formalne
Zasięg działania: regionalne/lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym przewiduję tworzenie Krajowego oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów zarządzania kryzysowego W skład planów zarządzania kryzysowego wchodzą m.in. plan główny, zawierający charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa, zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, a ponadto zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej z zakresu zaopatrzenia w wodę. Działanie ma doprowadzić do identyfikacji tematyki suszy w scenariuszach zdarzeń opracowywanych w planach zarządzania kryzysowego oraz weryfikacji potrzeb dotyczących infrastruktury zapewniającej ciągłość zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania przyczyni się do wprowadzenia tematyki suszy do planów zarządzania kryzysowego a tym samym pozwoli na opracowanie odpowiednich procedur umożliwiających wdrażanie działań w sytuacji wystąpienia stanów kryzysowych związanych z wystąpieniem suszy. Podjęcie odpowiednich zabiegów zapisanych w planach zarządzania kryzysowego pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb społeczeństwa tj. zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
RCB; JST
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
RCB; JST
Priorytet realizacji działania:
średni
Numer działania
23
Podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy
Rodzaj działania: Budowa/ Retencja
Zasięg działania: lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie ma na celu stabilizację i podniesienie poziomu wód w jeziorach. Istotnym jest, aby realizacja działania nie wpływała negatywnie na stan ekologiczny i funkcje ekologiczne wód jeziornych oraz cieków na odcinkach poniżej jeziora np. przyspieszając eutrofizację wód jeziora lub ograniczając możliwość migracji ichtiofauny. Retencjonowanie wody w jeziorach powinno odbywać się w granicach naturalnych wahań zwierciadła wody. Działanie powinno zostać poprzedzone analizą batymetrii jezior, ukształtowania terenu oraz zagospodarowania zlewni, dynamiki stanów wody w jeziorze, wstępnej oceny możliwości wzrostu zasobów wodnych poszczególnych jezior oraz zasadności realizacji z uwzględnieniem użytkowania wód powierzchniowych w danym systemie rzeczno-jeziornym.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia retencji i zachowania odpowiedniego poziomu wody w jeziorach, co przełoży się na opóźnienie odpływu wód ze zlewni oraz zachowanie właściwej kondycji ekosystemu. Dodatkowo zwiększenie poziomu wody umożliwi współdziałanie z systemami nawodnień co przełoży się na przeciwdziałanie skutkom suszy rolniczej.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
PGW WP/ użytkownicy wód
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
PGW WP/ użytkownicy wód
Priorytet realizacji działania:
średni
Numer działania
24
Edukacja i kreowanie świadomości rolników w zakresie zwiększania retencji na gruntach rolnych, zwiększania materii organicznej w glebie oraz upowszechniania upraw mniej wrażliwych na suszę. Propagowanie ubezpieczeń upraw rolnych.
Rodzaj działania: Edukacja
Zasięg działania: krajowe/regionalne/lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na zwiększeniu poziomu wiedzy i świadomości rolników w zakresie retencji na gruntach rolnych oraz propagowanie działań na rzecz upowszechniania upraw odpornych na suszę oraz ubezpieczania upraw. Formy realizacji działania obejmują zarówno szkolenia, warsztaty, jak i doradztwo w zakresie technik i rozwiązań służących zwiększaniu retencji oraz dopasowania upraw do warunków glebowych i klimatycznych, w tym upraw odpornych na suszę, a także wprowadzania skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem suszy w produkcji rolnej i rybackiej. Wszystkie formy realizacji działania wymagają realizacji z uwzględnieniem szerszego kontekstu przeciwdziałania skutkom suszy tj. edukacji na temat suszy (aspekty zagrożenia suszą rolniczą oraz ryzyka wystąpienia jej skutków), niedoborów wody i aspektów gospodarki wodnej dotyczących suszy.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia świadomości rolników w kwestii wystąpienia zjawiska suszy, jej genezy oraz możliwości jej przeciwdziałaniu poprzez kształtowanie retencji na obszarach rolniczych jak również dostępnych możliwości stosowania upraw bardziej odpornych na niekorzystne zjawiska atmosferyczne w tym suszę, a także konieczności ubezpieczania upraw rolnych. W efekcie większy poziom wiedzy stwarza szansę na zmniejszenie strat w uprawach, a tym samym ograniczenie ilości koniecznych do wypłacenia środków w ramach odszkodowań za straty powstałe wskutek suszy. Ponadto realizacja szkoleń oraz działań informacyjnych ułatwi wprowadzenie i realizację pozostałych działań zaplanowanych w PPSS na terenach rolnych.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MRiRW
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
ODR
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Numer działania
25
Propagowanie ponownego wykorzystania wód
Rodzaj działania: Edukacja
Zasięg działania: krajowe
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie odnosi się do indywidualnych użytkowników wód. Polega na propagowaniu oszczędnego gospodarowaniu wodą przez stosowanie rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania wody (w tym wód opadowych) w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i budynkach użytku publicznego. Działanie obejmuje również opracowanie kodeksu dobrych praktyk w zakresie ponownego wykorzystania wód dla różnych sektorów gospodarki oraz szkolenia i warsztaty w tej tematyce.
Spodziewany rezultat działania
Ponowne wykorzystanie wód oraz wykorzystanie wód opadowych jest niezwykle istotne w związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę w szczególności w okresach wysokich temperatur oraz zmniejszenia ilości dostępnych zasobów wodnych. Na poziomie gospodarstw indywidualnych wykorzystanie tzw. szarej wody w znacznym stopniu wpłynie na ograniczenie zużycia wód dobrej jakości. Wykorzystanie wód opadowych, przyczyni się do opóźnienia odpływu wód ze zlewni, oraz ograniczenia wykorzystania wody wodociągowej lub wody z indywidualnych ujęć.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MGMiŻŚ, PGW WP, MŚ
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
użytkownicy wód
Priorytet realizacji działania:
średni
Numer działania
2
Budowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych.
Rodzaj działania: Budowa
Zasięg działania: lokalne
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na budowie ujęć wód podziemnych oraz wykorzystaniu zasobów wód podziemnych do nawodnień rolniczych. Realizacja działania powinna być poprzedzona indywidualną, rozszerzoną analizą zasadności i efektywności prowadzenia nawodnień w ogólności oraz w czasie suszy rolniczej w przeliczeniu m.in. na uniknięte straty plonu.
Spodziewany rezultat działania
Realizacja działania przyczyni się do ograniczenia strat w rolnictwie związanych z  wystąpieniem zjawiska suszy rolniczej.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MRiRW
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
rolnicy
Priorytet realizacji działania:
średni
Numer działania
9
Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w zakresie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód.
Rodzaj działania: Formalne
Zasięg działania: krajowe
Pobierz w PDF
Opis działania
Działanie polega na stworzeniu systemu w formie procedur umożliwiających: - wprowadzenie reglamentacji wody na obszarze obsługiwanym przez urządzenia wodociągowe, położone w zasięgu występowania zjawiska suszy hydrologicznej lub hydrogeologicznej, - czasowego ograniczenia uprawnień zakładów do wykonywania usług wodnych innych niż zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, - czasowe ograniczenie w poborze wód dla użytkowników innych, niż określeni priorytetowi użytkownicy np.: elektrownie systemowe. Opracowany system procedur powinien zostać wdrożony w momencie wystąpienia jednej z okoliczności uzasadniających ogłoszenie klęski suszy lub w razie osiągnięcia w wodach powierzchniowych lub/i wodach podziemnych innej ustalonej w procedurze wartości granicznej dla suszy.
Spodziewany rezultat działania
Działanie po zrealizowaniu pozwoli na realne wdrożenie delegacji ustawowej do ograniczania korzystania z wód w przypadku wystąpienia zjawiska suszy. Pozwoli to ograniczyć skutki suszy dla kluczowych sektorów gospodarki tj. zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, energetyka.
Organ odpowiedzialny za opracowanie/przygotowanie aktu prawnego/podstaw do realizacji działania:
MGMiŻŚ; RCB
Organ odpowiedzialny za wdrożenie działania:
PGW WP; MGMiŻŚ; wojewodowie
Priorytet realizacji działania:
wysoki
Generuj PDF dla zaznaczonych kart
Numer działania Nazwa działania Rodzaj działania Zasięg działania Organ odpowiedzialny za wdrożenie Priorytet działania
1 Opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie. Edukacja krajowe jednostki podległe MRiRW wysoki
3 Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych. Retencja regionalne rolnicy wysoki
4 Optymalizacja zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę rolniczą oraz zawierania umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków suszy rolniczej. Formalne krajowe zakłady ubezpieczeń; MRiRW wysoki
5 Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych. Zmiana korzystania lokalne rolnicy, użytkownicy średni
22 Budowa nowych ujęć wód podziemnych na cele poboru wody do spożycia przez ludzi Budowa lokalne JST/przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne wysoki
6 Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych. Budowa lokalne właściciele urządzeń melioracyjnych wysoki
7 Przegląd pozwoleń wodnoprawnych na obszarach bilansowych o ograniczonych zasobach dyspozycyjnych. Formalne regionalne PGW WP wysoki
8 Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. Formalne lokalne administrator/właściciel obiektu średni
10 Czasowe ograniczenie korzystania z wód. Formalne lokalne użytkownicy wód średni
11 Przesunięcie terminu realizacji prac utrzymaniowych na ciekach, z uwagi na wystąpienie suszy hydrologicznej, ujętych w planach utrzymania wód. Formalne lokalne PGW WP średni
12 Opracowanie projektu zintegrowanego systemu monitoringu suszy wraz z określeniem założeń administracyjnych i prawnych dla jego funkcjonowania. Formalne krajowe PGW WP; MGMiŻŚ; IMGW; PIG IUNG; RCB; JST wysoki
13 Opracowanie zasad finansowania działań przeciwdziałających skutkom suszy w programach operacyjnych. Formalne krajowe MIiR; marszałkowie województw wysoki
14 Opracowanie i wdrożenie zmiany do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie definicji suszy, przyczyn jej występowania, skutków oraz sposobów identyfikowania i zapobiegania. Edukacja/Formalne krajowe MEN wysoki
15 Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego o przyczynach występowania suszy, sposobach jej identyfikowania, obszarach gospodarczych, społecznych i środowiskowych wrażliwych na suszę oraz przeciwdziałaniu jej skutkom. Edukacja/Formalne krajowe PGW WP; JST średni
16 Analiza możliwości zwiększenia sztucznej retencji. Formalne krajowe PGW WP wysoki
17 Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych przez zwiększanie sztucznej retencji. Budowa/ Retencja regionalne/lokalne PGW WP; JST wysoki
18 Zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych Retencja krajowe/regionalne/ lokalne PGL LP, użytkownicy gruntów leśnych wysoki
19 Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych. Retencja lokalne JST wysoki
20 Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji. Budowa/Retencja regionalne/lokalne MGMiŻŚ PGW WP, użytkownicy wód wysoki
21 Uwzględnienie tematyki suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej w ramach planów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli Formalne regionalne/lokalne RCB; JST średni
23 Podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy Budowa/ Retencja lokalne PGW WP/ użytkownicy wód średni
24 Edukacja i kreowanie świadomości rolników w zakresie zwiększania retencji na gruntach rolnych, zwiększania materii organicznej w glebie oraz upowszechniania upraw mniej wrażliwych na suszę. Propagowanie ubezpieczeń upraw rolnych. Edukacja krajowe/regionalne/lokalne ODR wysoki
25 Propagowanie ponownego wykorzystania wód Edukacja krajowe użytkownicy wód średni
2 Budowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych. Budowa lokalne rolnicy średni
9 Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w zakresie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód. Formalne krajowe PGW WP; MGMiŻŚ; wojewodowie wysoki
Hydrografia
Administracja
Formularz ankiety do zbierania opinii i uwag do projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
Szanowni Państwo, prosimy o składanie uwag i wniosków z wykorzystaniem poniższego formularza.
Termin składania uwag i opinii: od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.
Imię i nazwisko osoby fizycznej zgłaszającej uwagę
Nazwa podmiotu zgłaszającego uwagi (nazwa urzędu, instytucji, organizacji)
Uwagi

Proszę wybrać element Planu, którego dotyczy uwaga/wniosek. Po wypełnieniu formularza, będą mogli Państwo dodać uwagi do kolejnych części opracowania.


Dodaj uwagę do kolejnej części dokumentu

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, musimy już teraz przeciwdziałać skutkom suszy. Właśnie powstaje plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy dokument planistyczny o randze krajowej skupiony na zagadnieniu suszy. Jego opracowanie wynika z postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych (art. 13 Ramowej Dyrektywy Wodnej), a także przepisów prawa krajowego (art. 184 ustawy Prawo wodne – Dz. U. 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534). Plan przeciwdziałania skutkom suszy będzie miał rangę rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, co wskazuje na powszechnie obowiązujący charakter zapisów PPSS.

Aktualnie dokument jest w fazie projektu (projekt PPSS) i podlega półrocznym konsultacjom społecznym trwającym od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.:

PPSS opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027). Główny cel zawiera się już w samej nazwie Planu jako przeciwdziałanie skutkom suszy. Cel główny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe:

Plan przeciwdziałania skutkom suszy ma swoją strukturę określoną w ustawie Prawo wodne (art. 184 ust. 2). Zgodnie z nią zawiera w sobie 4 główne bloki tematyczne:

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
2) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
4) katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Pierwszy element składowy PPSS dotyczy oceny możliwości zwiększenia ilości, jak i przestrzennego rozmieszczenia zasobów wody dostępnej do użytkowania. Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych (dostępnych) zasobów wodnych wskazuje także na konieczność ochrony wód.

Drugi element PPSS zawiera w swoim zakresie propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Oznacza to, że w PPSS wskazane są inwestycje związane z budową i przebudową zbiorników retencyjnych, regulacjami rzek itp., które pozytywnie wpłyną na zwiększenie dostępności wody.

Trzeci element PPSS stanowią propozycje działań, które zwiększą zdolności zatrzymywania wody w okresie suszy, zarówno poprzez rozwiązania techniczne – np. przebudowy melioracji i nietechniczne – oszczędne gospodarowanie wodą.

Ostatni element Planu, najbardziej istotny, bo określający kierunki i zakres działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, stanowi katalog działań. Ma on wymiar praktyczny wobec pozostałych elementów zawartych w dokumencie. Poprzez ten zbiór optymalnych działań realizowane są cele szczegółowe PPSS, a dzięki nim cel główny – przeciwdziałanie skutkom suszy.

Należy podkreślić, iż PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedynie propozycje budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w innych dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami środowiskowymi, w zakresie dobrego stanu wód, o których jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Wersja projektu Planu w języku niespecjalistycznym, dająca pogląd na założenia dokumentu oraz w sposób przystępny prezentująca jego treść jest do pobrania tutaj: PPSSN.pdf, oraz w języku angielskim PPSSN.pdf

Informacja:
gdzie ? i jak ?
jest udostępniany dokument projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Formy udostępnienia:

Jak zgłaszać uwagi i wnioski?

Uwagi i wnioski można zgłaszać: